Regulamin sklepu internetowego qczaj.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te
powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego
sklep@qczaj.pl lub QCZAJTeam, ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa.
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

I Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer
mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa
miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny: sklep@qczaj.pl lub ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem qczaj.pl zestawienie dostępnych
rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:
sklep@qczaj.pl
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem qczaj.pl
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i
innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o
pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego
zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm
etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi
zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na
podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu
przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona
pod adresem qczaj.pl
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem
zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy
określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym,
wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem qczaj.pl, za pośrednictwem
którego Kupujący może złożyć zamówienie.
24. Sprzedający:
QCZAJTeam ul. Rydygiera 11a/219, 01-796 Warszawa
NIP: 7352597555, REGON: 146195329
KONTO BANKOWE: 65 1050 1025 1000 0091 2907 9811
25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla
danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w
rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku
Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z
dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli
rzecz:
1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego
przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający
ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według
instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel
lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego
przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał
ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została
sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu
określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;
miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia
umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
jeśli zostanie uruchomiona taka możliwość również na terenie krajów UE.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy
wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są
cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu
dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem
terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy
obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości
następuje w postaci:
1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:
zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy,
niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od
umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca
odstąpienia od umowy;
2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego
miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie
odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza
odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie
dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem
środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości
wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną
usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawnoścí działania
sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ
na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera,
Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu
uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu qczaj.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło
są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich
w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma
w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania
konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do koszyka produktu;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. wybór miejsca wydania rzeczy;
5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Dostępne formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność za pobraniem
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24.
6. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Przelewy 24. (www.przelewy24.pl)
7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a
zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co
powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument
nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym
Sprzedającego. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna
się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia
zamówienia.

9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po
zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu
płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na
koncie Sprzedającego.
10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub
części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem
(płatnego przy odbiorze).
11. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a
dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na
kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
12. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego
przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi
załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa
konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu
wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie
zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy
zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny
koszt i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub
przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust.
1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi
dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Konsumenta.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:
1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy;
8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.

 

5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych
w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu
prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i
znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
2. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na
wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych
z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od
Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do
wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu
na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta
byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz
Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania
obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na
koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej
w §5 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
4. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną
od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie
wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin
przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej
rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy
sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu
ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z
tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących
Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy
czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących
Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody
zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej
stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym
Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o
istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym
orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że
zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem
okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności

może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu,
przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie,
w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz
zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody
na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z
tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na
rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie
przewidzianym w prawie.

 

6 Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z produktami sklepu qczaj.pl mogą być składane
według wyboru użytkownika:
1. na adres sklepu, w formie pisemnej,
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: sklep@qczaj.pl,
2. Reklamacje należy składać w terminie siedmiu dni licząc od dnia wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz
zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jego uzasadnieniem i
ewentualnymi roszczeniami.
4. Reklamacje rozpoznawane są w terminie dwudziestu jeden dni licząc od dnia
otrzymania reklamacji.
5. Zgłaszający reklamację Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez sklep
stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej przypisany do osobistego konta
Użytkownika.

 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów
sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu
zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie
przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej
chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
osobowych.

8 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje

bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany
wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
(qczaj.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy
składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny
od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod
przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.