Regulamin sklepu internetowego qczaj.pl

I. Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w
miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer
budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice:
nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny: sklep@qczaj.pl lub Ateleir Ka sp. z o.o., ul. KEN 21/114,
02-797 Warszawa
3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem qczaj.pl/sklep zestawienie
dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:
e-mail: sklep@qczaj.pl
Ateleir Ka sp. z o.o., ul. KEN 21/114, 02-797 Warszawa
5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i
kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem qczaj.pl/sklep
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z
Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi
zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o
pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u
Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z
późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności
norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z
późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów
na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w
zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez
niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
wymieniona pod adresem qczaj.pl/sklep
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być
przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka
miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym,
wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem qczaj.pl, za
pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
24. Sprzedający:
Ateleir Ka sp. z o.o., ul. KEN 21/114, 02-797 Warszawa
NIP: 522-25- 55-770, REGON: 016352198
zarejestrowany i widoczny w KRS pod numerem: 0000181465
KONTO BANKOWE: 12 1020 1169 0000 8102 0261 2026
25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także
wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie
określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni
roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w
rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w
przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności
jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze
względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności
lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił
Konsumenta,
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował
Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli
czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę
trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez
Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od
Sprzedającego;
f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego
przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w
zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się
jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani,
oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu
na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albogdy ich treść została
sprostowana przed zawarciem umowy.

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby
trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie
w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia
właściwego organu.
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem
sklepu
określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj
płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające
bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i
niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać
rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej
walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie
zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli
początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy
obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w
przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-
mail: zamówienia,
b) faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy,
niniejszego
c) regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w
wersji pdf,
d) linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia
od umowy;
e) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do
wskazanego miejsca.
f) wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o
prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru
formularza odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby
trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z
wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w
wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na
jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́
działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza,
FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10
lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na
ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie
oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i
funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu
uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu qczaj.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w
celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący
powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego
konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który
ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym
dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu,
poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

III. Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej
następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam
i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Dostępne formy płatności:

a) Płatność online.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24.
6. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Przelewy 24. (www.przelewy24.pl)
7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje
niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem
systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na
koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia
zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie
swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. W przypadku płatności
kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania
pozytywnej autoryzacji.
8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od
złożenia zamówienia.
9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie
po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem
systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu
wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty
całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu
kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na
wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
11. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie
produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym
terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z
chwilą realizacji zamówienia.
12. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego
dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem
dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania
rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa
konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od
momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej
formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy
zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu)
otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił
na własny koszt i ryzyko.
8.   Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie
świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został
poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art
33 Prawa konsumenckiego.
15. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W
przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną
przez Konsumenta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek
bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
16. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od
Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
17. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę.

V. Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych
(rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach
określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
a) W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została
stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy,
przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Konsumenta.
3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli
jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie
przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia
wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany
przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może
żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po
dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak
zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających
cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy
sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego,
Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli
ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy
przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany
jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest
upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo
Sprzedającego.
9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji
opisanej w §5 pkt 10.
10. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie
wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
11. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądania usunięcia wady.
e) W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione
oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona
przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na
wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia
wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
14. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin
przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za
wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
15. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej
rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu
terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z
uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,
przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do
postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych
uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od
dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakończenia mediacji.
17. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy
sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w
którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się
o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym
orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
18. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą
poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby
szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia
umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich
korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów
procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na
zasadach ogólnych.
19. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
20. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia
finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później
niż terminie przewidzianym w prawie.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z produktami sklepu qczaj.pl mogą być
składane według wyboru użytkownika:

a) na adres sklepu, w formie pisemnej,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres:
sklep.qczaj.pl,

2. Reklamacje należy składać w terminie siedmiu dni licząc od dnia wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego
reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z
jego uzasadnieniem i ewentualnymi roszczeniami.
4. Reklamacje rozpoznawane są w terminie dwudziestu jeden dni licząc od dnia
otrzymania reklamacji.
5. Zgłaszający reklamację Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez
sklep
stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany
przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej przypisany do osobistego konta
Użytkownika.

VII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez
Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący
podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu
wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji
złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwoścí wglądu,
poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w
przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym
prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i
stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą
powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub
zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni
przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w
celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce
regulamin (qczaj.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym
okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin
zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji,
kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje
Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument
wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed
Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem
polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze
równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego
rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.