#qczelendż na TikTok

Kto już ma, a kto jeszcze nie ma konta na TikTok?

Zapraszam Was do zabawy na TikTok  – czeka 15 darmowych 1 miesięcznych dostępów do qczajfitness.pl

Co trzeba zrobić?

Na TikTok wrzucę kilka filmów z prostymi, krótkimi treningami. A Twoim zadaniem jest nagranie filmu jak ze mną trenujesz! – wrzucenie go na swój profil na TikTok (jeśli jeszcze nie masz to go sobie załóż). Film trzeba oznaczyć #qczelendż i oznaczeniem mojego profilu @qczaj

Może być film nagrany z użyciem funkcji “Duet” ale nie koniecznie 🙂

a poniżej oficjalny regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu #qczelendż

Regulamin konkursu #qczelendż

(dalej „Regulamin”)

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs.
 2. Organizatorem konkursu jest QCZAJTeam Daniel Kuczaj, NIP 7352597555. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na podstawie umowy innym osobom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych lub danych osobowych reprezentowanych przez siebie Uczestników oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu TIkTok
 5. Konkurs trwa od dnia 11.01.2020 r. od godziny 15:00 do dnia 31.01.2020 r. do godziny 23:59.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być:
 7. a) każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski,
 8. b) każda osoba posiadająca konto na portalu społecznościowym TikTok
 9. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy Zwycięzcami okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
 • 2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 2. a) Zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu.
 3. b) Posiadać aktywne konto w serwisie TikTok
 4. c) Do dnia 31.01.2020 r. do godziny 23:59 zamieścić na portalu TikTok film przedstawiający trening z oznaczeniem #qczeledż
 5. d) Dodanie filmu na profilu TikTok profilu @QCZAJ oraz hasztagiem #qczelendż jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
 6. e) Nagrody 15 zestawów (1 miesiąc dostępu do QCZAJfitness).
 7. f) Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora, nagrodzi 15 (słownie: piętnaście) osób, które opublikują film konkursowy. Komisja oceni pomysłowość i oryginalność filmu konkursowego.
 8. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w Konkursie. Komentarze konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 9. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 10. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych danych przez serwis TikTok oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.
 • 3

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY

 1. Nagroda będzie przyznana na następujących zasadach:
 2. a) Zostanie przyznana osobom, które wzięły udział w Konkursie i spełniły wymogi Regulaminu. Ocenianym zadaniem jest 15 (słownie: piętaście) najciekawszych filmów umieszczonych pod postem konkursowym na portalu TikTok poprzez oznaczenie profilu @qczaj oraz dodanie hasztagu #qczelendż
 3. b) Przy przyznawaniu nagrody Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 4. Kryterium oryginalności – ciekawe, zabawne i oryginalne filmy.
 5. Kryterium autorstwa – filmy powinny być zrealizowane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu lub osobę przez niego poproszoną.
 • 4

NAGRODA

 1. Nagrody 15 zestawów (1 miesiąc dostępu do QCZAJfitness)..
 • 5

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca dnia 03.02.2020 w formie filmu na profilu QCZAJ na TikTok oraz innych mediach społecznościowych lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu TikTok lub w wiadomości e-mail.
 2. Zwycięzcy zobowiązani są odpowiedzieć na wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu TikTok celem potwierdzenia odebrania nagrosy. Brak przesłania potwierdzenia oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji nagrody (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), skutkują utratą prawa do nagrody.
 • 6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego;
 4. b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 5. c) podpis reklamującego.
 6. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik Konkursu z chwilą opublikowania komentarza oświadcza, że jest autorem treści, nazywanej dalej odpowiedzią konkursową.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu będzie udostępniony na stronie qczaj.pl.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany przez serwis TikTok. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi TikTok.

Polityka prywatności

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 


ino być cierpliwym ;)