Opublikowano:

#bioreqczaja – diety

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do diety.qczaj.pl to daje Ci przykładowe 3 dni z mojej Diety.

Zobacz jak proste i smaczne są to potrawy.

Przykładowa dieta dla osoby z zapotrzebowaniem 1500 kcal. Na stronie diety.qczaj.pl dietetyk dobierze dietę indywidualną specjalnie dla Ciebie.

Kliknij w link i pokaże się jadłospis na jeden z 3 dni.

 

Dzień 1 – pobierz

Dzień 2 – pobierz

Dzień 3 – pobierz

 

Opublikowano:

Regulamin konkursu #bioreqczaja

Regulamin konkursu #bioreqczaja

Regulamin konkursu #bioreqczaja

(dalej „Regulamin”)

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs.
 2. Organizatorem konkursu jest QCZAJTeam Daniel Kuczaj, NIP 7352597555. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na podstawie umowy innym osobom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych lub danych osobowych reprezentowanych przez siebie Uczestników oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu www.facebook.com oraz www.instagram.com
 5. Konkurs trwa od dnia 13.01.2020 r. od godziny 19:00 do dnia 29.02.2020 r. do godziny 23:59.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być:

a) każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski,

b) każda osoba posiadająca konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram

c) aby mieć prawo do nagrody warunkiem koniecznym jest również posiadanie aktywnego konta w serwisie qczajfitness.pl i diety.qczaj.pl

7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy Zwycięzcami okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 • 2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 2. a) Zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu.
 3. b) Posiadać aktywne, konto w serwisie facebook.com lub www.instagram.com (w serwisie instagram konto musi być publiczne)
 4. c) Do dnia 28.02.2020 r. do godziny 23:59 zamieścić co najmniej 2 posty dostępne publicznie z informacją o udziale w konkursie na profilu Facebook lub Instagram zawierające zdjęcia lub colage 2 zdjęć pokazujących swoją metamorfozę ćwicząc z qczajfitness.pl lub używająć diety.qczaj.pl – z oznaczeniem profilu @qczaj i hasztagiem #bioreqczaja.

W poście poza zdjęciem musi się też znaleźć pomiar dokonany na początku i na końcu konkursu.

Obwód bicepsa (w najszerszym miejscu)

 

Obwód klatki piersiowej

 

Obwód talii w najwęższym miejscu (wiem, że masz!)

 

Obwód pasa (3cm poniżej pępka)

 

Obwód bioder (w najszerszym miejscu)

 

Obwód uda (w najszerszym miejscu)

 

Obwód łydki (w najszerszym miejscu)

Waga

 1. d) Dodanie posta na profilu Facebook lub zdjęcia na profilu Instagram z oznaczeniem profilu @QCZAJ oraz hasztagiem #fitlarwa jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
 2. e) Nagroda główna: 1 osobowy pobyt na QCZAJCamp w Bukowinie Tatrzańskiej w dn 15 – 20/03/2020 – dojazd we własnym zakresie. Pozostałe Nagrody 10 zestawów (suplementy QCZAJNautra oraz 1 miesiąc dostępu do QCZAJfitness).
 3. f) Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora, nagrodzi 11 (słownie: jedenaście) osób, które opublikują zdjęcie konkursowe. Komisja oceni pomysłowość i oryginalność zdjęć konkursowych.
 4. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w Konkursie. Komentarze konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 5. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 6. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez serwis Facebook lub Instagram funkcjonalności oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.
 • 3

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY

 1. Nagroda będzie przyznana na następujących zasadach:
 2. a) Zostanie przyznana osobom, które wzięły udział w Konkursie i spełniły wymogi Regulaminu. Ocenianym zadaniem jest 11 (słownie: jedenaście) najciekawszych postów umieszczonych na portalu Facebook lub na portalu Instagram poprzez oznaczenie profilu @qczaj oraz dodanie hasztagu #bioreqczaja
 3. b) Przy przyznawaniu nagrody Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 4. Kryterium oryginalności – ciekawe, zabawne i oryginalne zdjęcia.
 5. Kryterium najlepszych postępów w trakcie konkursu określonych zmianą pomiarów robionych na początku i na końcu konkursu.

iii. Kryterium autorstwa – komentarze powinny być napisane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu lub osobę przez niego poproszoną. Nagrodę otrzymają osoby, które zgłosiły pracę na Konkurs.

 • 4

NAGRODA

 1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci: Nagroda główna- 1 osobowy pobyt na QCZAJCamp w Bukowinie Tatrańskiej w dn 15 – 20/03/2020 –dojazd we własnym zakresie. Pozostałe nagrody – 10 zestawów (suplementy QCZAJNautra oraz 1 miesiąc dostępy do QCZAJfitness).
 2. Organizator nagrodzi 11 (słownie: jedenaście) uczestników, którzy zamieszczą najciekawsze i najbardziej kreatywne posty na profilu Facebook QCZAJ lub na portalu Instagram poprzez oznaczenie profilu @qczaj oraz dodanie hasztagu #bioreqczaja.
 • 5

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca dnia 02.03.2020 w formie posta na profilu QCZAJ na FB i IG, lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu Instagram lub w wiadomości e-mail.
 2. Zwycięzcy zobowiązani są odpowiedzieć na wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram celem potwierdzenia obecności. Brak przesłania potwierdzenia oraz danych osobowych niezbędnych do wpisania na listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), skutkują utratą prawa do nagrody.
 • 6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego;
 4. b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 5. c) podpis reklamującego.
 6. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik Konkursu z chwilą opublikowania komentarza oświadcza, że jest autorem treści, nazywanej dalej odpowiedzią konkursową.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu będzie udostępniony na profilu Facebook QCZAJ.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

Polityka prywatności

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 5. Strona https://www.facebook.com/Qczaj/ podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się tutaj: http://www.facebook.com/about/privacy/.